ภญ.วาสนา  เตชะธีราวัฒน์
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน


ภก.ชูชาติ วิชิต
งานคุ้มครองผู้บริโภคและยาเสพติด

ภญ.วราภรณ์    โชติธนานุรักษ์
งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก


ภญ.บรรจงกิต   วงศ์หมึก
งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน


ภญ.สุวิดา   อินถาก้อน


ภญ.อนงค์นาถ    คำมูล


ภญ.จิราพรรณ  คำปา


ภญ.รวิวรรณ   เอกปันเงินกุล


ภญ.จุฬาลักษณ์  น้อยท่าช้าง


ภก.ธีรยุทธ   ไชยฤทธิ์


คุณเดือน   ปัญสุพฤกษ์
แพทย์แผนไทย

Copyright © 2020 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect