นพ.ฑิฆัมพร  จ่างจิต
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน

 

 

  ประวัติส่วนตัว

      ชื่อ-สกุล : นายฑิฆัมพร จ่างจิต
      ภูมิลำเนา : เชียงราย 
      สถานภาพ : สมรส
 
  ประวัติการศึกษา
     - ปริญญาแพทย์ศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     - ปริญญาสาธารณสุขศาสตร์มหาบัญฑิต สาขาวิชาเอกบริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
     - อว.เวชศาสตร์ ป้องกัน (แขนงสาธารณสุข) 
     - Master of Arts,Administrative Dynamics (Western Kentucky University,U.S.A)
 
  ประวัติการทำงาน
- รับราชการครั้งแรกปี 2530 แพทย์ประจำ รพ.วังเหนือ จ.ลำปาง 
- ปี 2531-2532 แพทย์ประจำ รพ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
- ปี 2532 - 2532 แพทย์ประจำ รพ.พาน จ.เชียงราย 
- ปี 2535- 2536 ลาศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกบริหารโรงพยาบาล จากมหาวิทยาลัยมหิดล
- ปี 2536 - 2541 ผู้อำนวยการ รพ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
- ปี 2541 - 2549 แพทย์ประจำ รพ.พาน จ.เชียงราย 
- ปี 25449 - 2551 ได้รับทุนกระทรวงสาธารณสขุ ร่วมกับองค์การอนามัยโลก(WHO)ศึกษาต่อ MA ,Administrative Dynamics (Western Kentucky University ,U.S.A) 
- ปี 2551- ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน จ.เชียงราย
Copyright © 2017 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect