วิสัยทัศน์

เราจะเป็นโรงพยาบาลชุมชนชั้นนำในเขต 1 ด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่มุ่งมั่นสู่เป้าหมายประชาชนมีสุขภาวะ ด้วยมาตรฐาน TQA ในปี พ.ศ. 2564

 

พันธกิจ

1.ให้การดูแลดุจญาติมิตรทั้งด้าน ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสภาพ

2.เน้นการสร้างสุขภาพนำการซ่อมสุขภาพ

3.มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรโดยใช้มาตรฐานTQA
 

PHAN ซึ่งมีความหมาย คือ

P =People Center รักประชาชน ดูแลทุกคนดุจญาติมิตร

H =High Standard มาตรฐานสูง

A =Accountability ทำงานให้สำเร็จ ไม่ใช่แค่ทำให้เสร็จ

N =Network ทำงานเป็นทีม (เครือข่าย)

 

Copyright © 2018 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect