วิสัยทัศน์

เราจะเป็นโรงพยาบาลชุมชนชั้นนำในเขต 1 ด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่มุ่งมั่นสู่เป้าหมายประชาชนมีสุขภาวะ ด้วยมาตรฐาน TQA ในปี พ.ศ. 2564

 

พันธกิจ

1.ให้การดูแลดุจญาติมิตรทั้งด้าน ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสภาพ

2.เน้นการสร้างสุขภาพนำการซ่อมสุขภาพ

3.มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรโดยใช้มาตรฐานTQA
 

 นโยบาย

"เราจะมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่สุขภาวะ" 

 

ค่านิยม (values)

MOPH 
M (Mastery)      เป็นนายตัวเอง
O (Originality)    เร่งสร้างสิ่งใหม่
P (People Centered Approach) ใส่ใจประชาชน
H (Humility)        ถ่อมตนอ่อนน้อม
 
 
PHAN ซึ่งมีความหมาย คือ

P =People Center รักประชาชน ดูแลทุกคนดุจญาติมิตร

H =High Standard มาตรฐานสูง

A =Accountability ทำงานให้สำเร็จ ไม่ใช่แค่ทำให้เสร็จ

N =Network ทำงานเป็นทีม (เครือข่าย)

 

Copyright © 2020 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect