คุณพัชรี   ปันคำ
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลคุณสรัญญา   พรหมตัน
หัวหน้าตึกพิเศษรวม 1คุณเพชรา   วิรัทธิโกวิท
หัวหน้าตึกพิเศษรวม 2คุณนภาพรรณ  ผ้าเจริญ
หัวหน้าตึกผู้ป่วยชายคุณนิลุบล   เจียมสุขุม
หัวหน้างานหน้าห้องตรวจ


คุณสุนารี  ทวีศักดิ์
หัวหน้างานห้องผ่าตัดคุณศิริลักษณ์  ดวงจิต
หัวหน้า
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

คุณประทุมพร  แสนโยธา
หัวหน้าตึกแม่และลูกคุณประภัสสร  ศรีนวลวงค์
หัวหน้าตึกผู้ป่วยหญิงคุณสุพัชรี  จิรรัตน์สถิต
งานไตเทียม

Copyright © 2020 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect