ข่าวสารกิจกรรม

IMAGE ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9
วันพฤหัสบดี, 12 ตุลาคม 2560
โรงพยาบาลพานจัดกิจกรรม  ร้อยดวงใจใฝ่ธรรม น้อมนำจิตใจถวายเพื่อพ่อของแผ่นดิน ชาวโรงพยาบาลพาน ร่วมทำความดีและยึดมั่นในธรรมะด้วยการทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล... Read More...
IMAGE กิจกรรม "100 ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจคนทั้งชาติ "
วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2560
โรงพยาบาลพานจัดกิจกรรม "100 ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจคนทั้งชาติ " เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 6 ที่พระราชทานธงไตรรงค์ครบ 100 ปี  โดยมีคณะเจ้าหน้าที่  แพทย์ ... Read More...
IMAGE งานเกษียณอายุราชการ ปี 60
วันพฤหัสบดี, 21 กันยายน 2560
โรงพยาบาลพาน จัดกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการและการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2560 โดยมีท่าน นพ.ฑิฆัมพร   จ่างจิต... Read More...
IMAGE Big cleaning day 60
วันอังคาร, 15 สิงหาคม 2560
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงพยาบาลพานจัดกิจกรรม big cleaning day เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโรงพยาบาลให้สวยงามเป็นระเบียบโดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งตัวแทนของกลุ่มงาน 5 ส.... Read More...
IMAGE อบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
วันพฤหัสบดี, 10 สิงหาคม 2560
โรงพยาบาลพานจัดอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง      Read More...
IMAGE ต้อนรับคณะทำงานประเมินคุณภาพ
วันจันทร์, 07 สิงหาคม 2560
โรงพยาบาลพานต้อนรับคณะทำงานประเมินคุณภาพการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังบูรณาการ (NCDs Clinic PlusและCKD Clinic)เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560    Read More...
IMAGE ต้อนรับคณะเยี่ยมประเมิน
วันจันทร์, 17 กรกฎาคม 2560
วันที่ 13 กรกฏาคม 2560 ต้อนรับทีมเยี่ยมประเมิน มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปี 60 (ด้านสุขศึกษา  วิศวกรรมการแพทย์  อาคารสิ่งแวดล้อม) โดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ  เขต 1... Read More...
IMAGE อบรมเรื่องความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิงแวดล้อมในการทำงาน
วันอังคาร, 23 พฤษภาคม 2560
อบรมเรื่องความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิงแวดล้อมในการทำงาน สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพานและเจ้าหน้าที่ รพ.สต.  ห้องประชุมเอื้องผึ้ง   Read More...
IMAGE ต้อนรับผู้ตรวจประเมิน ISO 9001:2015
วันศุกร์, 19 พฤษภาคม 2560
ทีมคุณภาพโรงพยาบาลพาน ต้อนรับ อาจารย์ สุนิศา  สายสุทธิ์ และทีมผู้ตรวจประเมิน ISO 9001:2015 โดยมี ภญ.วาสนา  เตชะธีราวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง Read More...
IMAGE อบรมซ้อมแผนอัคคีภัย
วันพุธ, 03 พฤษภาคม 2560
วันที่ 28 เมษายน 2560 โรงพยาบาลพานจัดอบรมการซ้อมแผนอัคคีภัย ปี 2560  เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจหลักการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยในโรงพยาบาล ในเวลาและนอกเวลา... Read More...
IMAGE พิธีรดน้ำดำหัวคณะกรรมการที่ปรึกษา รพ.พาน ปี 2560
วันจันทร์, 24 เมษายน 2560
วันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น โรงพยาบาลพาน จัดกิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัวคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงพยาบาล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560     Read More...
IMAGE รดน้ำดำหัว ปี 2560
วันพุธ, 19 เมษายน 2560
วันที่ 18 เมษายน 2560   นพ.ฑิฆัมพร  จ่างจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและคณะผู้บริหารโรงพยาบาลพาน รดนํ้าดําหัวและขอพร  นางภัทราวดี ปัญญาบุญ  นายอำเภอพานจังหวัดเชียงราย... Read More...
IMAGE กิจกรรม big cleaning day 2560
วันพุธ, 19 เมษายน 2560
วันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. โรงพยาบาลพาน จัดกิจกรรม big cleaning day ทำความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกโรงพยาบาล โดยมีเจ้าหน้าที่แต่ละจุดงานร่วมกิจกรรม โดยมี ท่าน นพ.ฑิฆัมพร   จ่างจิต... Read More...
IMAGE ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน HIV/AIDS
วันจันทร์, 03 เมษายน 2560
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน Comprehensive  Care  Management  for  Pediatric and  Adolescent  Living  With  HIVAIDS โดยมีท่าน นพ.สุขชัย  เธียรเศวตตระกุล... Read More...
IMAGE ต้อนรับคณะนิเทศงานด้านสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
วันศุกร์, 24 มีนาคม 2560
ต้อนรับ นพ.ธวัชชัย ใจคำวัง และคณะนิเทศงานด้านสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมี นพ.ฑิฆัมพร  จ่างจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาพาน กล่าวต้อนรับคณะ และนายผจญ... Read More...
IMAGE ต้อนรับคณะผู้นิเทศงาน จาก สสจ.เชียงราย
วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2560
ต้อนรับคณะผู้นิเทศงานด้านแผนยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย Read More...
IMAGE ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Disease Control Division,Ministry of Health Malaysia
วันพฤหัสบดี, 23 กุมภาพันธ์ 2560
คณะผู้บริหารโรงพยาบาลพาน ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Disease Control Division,Ministry of Health Malaysia  ศึกษาดูงานเรื่อง Elimination of Mother to Child Transmission of HIV  โดยมี ทพญ.อรอนงค์   พูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ และนพ.สุขชัย... Read More...
IMAGE ประชุมวิชาการการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน
วันพุธ, 15 กุมภาพันธ์ 2560
โรงพยาบาลพานจัดประชุมวิชาการ การตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน (Medical Record Audit ) โดย นายแพทย์ธวัชชัย  ใจคำวัง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร  วิทยากรบรรยาย วันที่ 3... Read More...
IMAGE โครงการ ทำดีเพื่อพ่อ
วันศุกร์, 20 มกราคม 2560
โครงการ ทำดีเพื่อพ่อ  ด้วยการร่วมบริจาคเงินตามกำลังศรัทธา  เนื่องในโอกาสทำบุญ 100 วัน ถวายในหลวง ณ โรงพยาบาลพาน  เพื่อ  1 จัดซื้อเวชภัณฑ์ช่วยชีวิตผู้ป่วย  2... Read More...
IMAGE ต้อนรับ นายแพทย์รัฐวุฒิ สุขมี ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 พร้อมคณะ
วันพฤหัสบดี, 19 มกราคม 2560
โรงพยาบาลพานต้อนรับ นายแพทย์รัฐวุฒิ  สุขมี ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 พร้อมคณะ โดยมีท่าน นพ.ฑิฆัมพร  จ่างจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน กล่าวต้อนรับและบรรยาย... Read More...
Copyright © 2017 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect