โรงพยาบาลพาน

การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์

GREEN and CLEAN HOSPITAL

โครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน ด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เป็นแนวทางที่กรมอนามัยได้เชิญชวนให้ สถานบริการสาธารณสุขดำเนินกิจกรรมลดโลกร้อนด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสถานบริการภายใต้กลยุทธ์หลัก GREEN & CLEAN ทั้งในเรื่องการจัดการมูลฝอยและการใช้ประโยชน์จากของเสีย การพัฒนาส้วม การลดการใช้พลังงาน การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดโลกร้อนและการรณรงค์อาหารปลอดสารพิษ ผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง และใช้ค่า Carbon Footprint เป็นตัววัดประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกในสถานบริการสาธารณสุข

 

 

 

 

 

กิจกรรม Green

G : Garbage

คือ การจัดการมูลฝอยและการใช้ประโยชน์จากขยะและสิ่งปฏิกูลด้วยหลักการ 3 Rs

R : Rest room

คือ การจัดการส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน HAS ตลอดจนส่งเสริมพฤติกรรมการ   ใช้ส้วมสาธารณะอย่างถูกต้อง

E : Energy

 คือ ลดการใช้พลังงานและพลังงานทดแทนจากชีวภาพและชีวมวล และลดการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อประหยัดทรัพยากร

E : Environment

 คือ การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน และเอื้อต่อสุขภาพ โดยเน้นหลัก ๕ ส. จดสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ น่าทำงาน และปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่น

N : Nutrition

คือ  รณรงค์อาหารปลอดสารพิษ ดูแลสุขภาพด้วยการบริโภคผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง เพื่อลดการใช้สารเคมี

 

กลยุทธ์ CLEAN

C : Communicationการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจ

L : Leader สร้างบทบาทนำเพื่อเป็นตัวอย่างในการดำเนินงาน

E : Effectiveness ให้บังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ค่าCF

A : Activityสร้างกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกอย่างมีส่วนร่วม

N : Networkingร่วมกับภาคีเครือข่ายในการดำเนินงาน

 

สิ่งที่เราต้องช่วยกันทำ

 

1.จัดการกำจัดขยะอย่างถูกต้อง ครบวงจร

ทั้งขยะติดเชื้อ อันตราย ทั่วไป รีไซเคิล และขยะเปียก

1.1ขยะติดเชื้อ ทิ้งลงถุงแดง ตามข้อกำหนดโรงพยาบาลพาน

 

1.2 ขยะอันตรายทิ้งลงถุงเหลือง สามารถนำมาจากบ้านได้ ทิ้งลงถุงเหลือง

1.3 ขยะทั่วไป ทิ้งลงถุงดำ ให้แยกขยะเปียกออกไปและช่วยลดปริมาณด้วยวิธีการต่างๆ

 

1.4 ขยะรีไซเคิล ช่วยการแยกขยะด้วยการนำไปขาย หรือนำมาใช้ใหม่

 

1.5 ขยะเปียก  แยกให้ชัด เพื่อการกำจัดอย่างถูกวิธี

 

2.การพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน  HAS

 

เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคติดต่อและเพื่อความพึงพอใจของประชาชน  ทั้ง OPD/IPD โดยเน้น

1.  สะอาด  (Healthy)      ห้องส้วมและสุขภัณฑ์ทั้งหมดจะต้องสะอาด  ไม่มีกลิ่นเหม็น  มีวัสดุอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริหาร  เช่น  น้ำสะอาด  สบู่ล้างมือ  กระดาษชำระเพียงพอ  การเก็บกักหรือบำบัดสิ่งปฏิกูลถูกต้อง  และมีสภาพแวดล้อมสวยงาม 

2.  เพียงพอ  (Accessibility)    ต้องมีส้วมให้เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้รวมถึงผู้พิการ  ผู้สูงวัย  หญิงมีครรภ์  และส้วมต้องพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ

3.  ปลอดภัย  (Safety)    ผู้ใช้บริการจะต้องปลอดภัยขณะใช้ส้วม  เช่น  สถานที่ตั้งส้วมไม่เปลี่ยว  ห้องส้วมแยกเพศชาย –หญิง    

3.ลดการใช้พลังงานเราช่วยกันทำตามนโยบาย นำของเก่ามาใช้ใหม่ อุปกรณ์ไฟฟ้าLED ปิดไฟ เพิ่มอุณหภูมิแอร์

4. ดูแลสิ่งแวดล้อมปลูกต้นไม้  จัดสถานที่ให้ครบ5ส. ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมที่บ้าน ชุมชน

5. โภชนาการส่งเสริมการจัดการให้มีการบริโภคอาหารปลอดภัย  

 
Copyright © 2018 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect