ข่าวประชาสัมพันธ์

APPLICATION HOME WORD 4G SMART LIFE (ระบบนำทาง HOME WARD อัจฉริยะยุค 4.0)

 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

 

ใครๆก็เป็นหมอได้

 

ภาพกิจกรรม

IMAGE บรรยากาศการจำหน่ายเหรียญที่ระลึกกีฬาแห่งชาติเชียงรายเกมส์
วันพฤหัสบดี, 27 กันยายน 2561
วันที่ 26 กันยายน 2561 โรงพยาบาลพาน จำหน่ายเหรียญที่ระลึกกีฬาแห่งชาติเชียงรายเกมส์ ของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์... Read More...
IMAGE งานมุทิตาจิต
วันอังคาร, 25 กันยายน 2561
โรงพยาบาลพานจัดกิจกรรม งานมุทิตาจิต วันเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ปี 2561  คุณยุรี   จิตต์อารีลมัย ,คุณนงนุช  นันทิพงศา,คุณศิริพร  เตวิยะ ,คุณสมนึก ... Read More...
IMAGE ใครๆ ก็เป็นหมอได้
วันจันทร์, 17 กันยายน 2561
วันที่ 10 กันยายน 2561   จัดกิจกรรม “มหกรรมสุขภาพชุมชน ตำบลม่วงคำ หมอครอบครัวในชุมชน”   พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ... Read More...
IMAGE ประชุมโฮงยาไทยสัญจร ปี2561
วันพุธ, 01 สิงหาคม 2561
โรงพยาบาลพานต้อนรับคณะแพทย์ ,พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โครงการโฮงยาไทยสัญจรออกเยี่ยมโรงพยาบาลเครือข่ายจังหวัดเชียงราย สนองนโยบายตามโครงการ ... Read More...
IMAGE ต้อนรับคณะเยี่ยมสำรวจจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
วันศุกร์, 22 มิถุนายน 2561
โรงพยาบาลพาน ต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ... Read More...

ประกาศ

การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

เดือน เมษายน พ.ศ.2561
แบบ สขร 1 งานทันตกรรม 
แบบ สขร 1 ฝ่ายเภสัชกรรม 
แบบ สขร 1 ฝ่ายสหเวชศาสตร์ 
แบบ สขร 1 พัสดุ 

เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561
แบบ สขร 1 งานทันตกรรม 
แบบ สขร 1 ฝ่ายเภสัชกรรม 
แบบ สขร 1 ฝ่ายสหเวชศาสตร์ 
แบบ สขร 1 พัสดุ 

เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
แบบ สขร 1 งานทันตกรรม 
แบบ สขร 1 ฝ่ายสหเวชศาสตร์
แบบ สขร 1 พัสดุ

เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561
แบบ สขร 1 งานทันตกรรม
แบบ สขร 1 ฝ่ายสหเวชศาสตร์
แบบ สขร 1 พัสดุ 

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี  งบประมาณ พ.ศ.2560

แนวทางการปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการใช้ยาโรงพยาบาลพาน ปี 2561

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี  2561

ข่าวสารด้านสุขภาพ

สถานที่ท่องเที่ยว

วันที่ 26 กันยายน 2561 โรงพยาบาลพาน จำหน่ายเหรียญที่ระลึกกีฬาแห่งชาติเชียงรายเกมส์ ของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ มีประชาชนต่อแถวเข้าคิวเพื่อรอซื้อเหรียญจำนวนมากและให้ความสนใจรอคิวมาซื้อเหรียญตั้งแต่เที่ยงคืน  ทาง รพ.พานได้เปิดดำเนินการขายตั้งแต่ 08.30 น.  เหรียญได้ถูกจำหน่ายไปหมดอย่างรวดเร็ว ในเวลา 10.30 น.เพื่อนำรายได้เข้าสู่ โรงพยาบาล 18 แห่งในเชียงรายและอีกส่วนเพื่อสนับสนุนการจัดกีฬาแห่งชาติเชียงรายเกมส์

 

 
 
 
 

โรงพยาบาลพานจัดกิจกรรม งานมุทิตาจิต วันเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ปี 2561  คุณยุรี   จิตต์อารีลมัย ,คุณนงนุช  นันทิพงศา,คุณศิริพร  เตวิยะ ,คุณสมนึก   บุญเรือง,คุณบุญทา  ทองคำ ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง

 
 
 

วันที่ 10 กันยายน 2561   จัดกิจกรรม “มหกรรมสุขภาพชุมชน ตำบลม่วงคำ หมอครอบครัวในชุมชน”   พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างโรงพยาบาลพาน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำและฝ่ายปกครองตำบลม่วงคำ  ซึ้งประกอบไปด้วย นายฑิฆัมพร จ่างจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน  นายประสิทธิ์  โค้วจิริยะพันธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ นายรุ่งโรจน์  ราชคม กำนันตำบลม่วงคำ  ภายในงานมีกิจกรรมประกวด “เต้นบาสโลป ” กิจกรรมประกวด “กั๋บข้าวเมือง”และเสวนา พาที –หัวข้อ ใคร ใคร ก็เป็นหมอได้”  ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 17 บ้านม่วงทอง  ต.ม่วงคำ  อ.พาน  จ.เชียงราย

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลพานต้อนรับคณะแพทย์ ,พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โครงการโฮงยาไทยสัญจรออกเยี่ยมโรงพยาบาลเครือข่ายจังหวัดเชียงราย สนองนโยบายตามโครงการ  Intermediate Care  โดยมี นพ.ฑิฆัมพร  จ่างจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน กล่าวต้อนรับ  ณ ห้องประชุมต้นข้าว  ศูนย์เสริมสุขร่มไทร โรงพยาบาลพาน

โรงพยาบาลพาน ต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย  เยี่ยมสำรวจและประเมินหน่วยไตเทียมของโรงพยาบาลพาน โดยมี นพ.สุขชัย   เธียรเศวตตระกุล  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง โรงพยาบาลพาน

 
โรงพยาบาลพาน ต้อนรับ นพ.วัฒนา  วงศ์เทพเตียน , นพ.โอษิษฐ์  บำบัด , นพ.สุกิตต์  ดอยแก่น  รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเครือข่าย เรื่อง หัวใจเชียง เครือข่ายเข้มแข็ง  ณ. ห้องประชุมต้นข้าว  ศูนย์เสริมสุขร่มไทร  โรงพยาบาลพาน
 
 
 
 
 
 
 
welcome
Visitors  from Oregon Health and Sciences University
Dr.Brian T. Garvey And Dr.Richard W. Moberly II
และคณาจารย์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
June 13, 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงพยาบาลพานต้อนรับคณะนักศึกษาแพทย์ ชั้้นปีที่ 2 และคณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดย นพ.ฑิฆัมพร  จ่างจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน กล่าวต้อนรับคณะและนำเสนอข้อมูลโรงพยาบาลให้แก่นักศึกษาแพทย์และคณะอาจาย์  และได้นำคณะเยี่ยมสำรวจตามจุดบริการต่างๆของทางโรงพยาบาล  ห้องตรวจโรค  ตึกผู้ป่วยหญิง  ตึกแม่และเด็ก  และห้องฉุกเฉิน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 31 พ.ค. 2561 งานยาเสพติดโรงพยาบาลพานต้อนรับคณะผู้ประเมินและรับรองคุณสถานพยาบาลยาเสพติด อำเภอพาน จากโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่และ คณะทีม สสจ.เชียงราย ณ ห้ปงประชุมเอื้องผึ้ง
  
 
 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและคณะสื่อมวลชน โดยท่าน นพ.ฑิฆัมพร  จ่างจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน กล่าวต้อนรับคณะและนำเสนอข้อมูลของโรงพยาบาลพาน และเยี่ยมชมศูนย์เสริมสุขร่มไทร ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลพาน

 

ผู้อำนวยการ


นพ.ฑิฆัมพร   จ่างจิต
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติผู้เยี่ยมชม

303657
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนนี้ที่ผ่านมา
ทุกวัน
106
380
1683
299661
5813
8401
303657

Your IP: 54.161.100.24
2018-10-18 09:41

จำนวนผู้เข้าชม

มี 25 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2018 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect