ภญ.วาสนา  เตชะธีราวัฒน์
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


คุณพัชรี  ชุมเมตตาพันธ์
หัวหน้างานโภชนาการ


คุณปรารถนา   ศรีธินนท์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์


คุณดวงใจ  พลสวัสดิ์
หัวหน้างานธุรการ


คุณพัทธวรรณ   วงศ์บุรินทร์พาน
หัวหน้างานพัสดุ


วีระกร   ไชยวรรณ
หัวหน้างานซ่อมบำรุง

 

Copyright © 2019 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect