คุณจามีกร   กาวิละ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


คุณพัชรี  ชุมเมตตาพันธ์
หัวหน้างานโภชนาการ
คุณดวงใจ  พลสวัสดิ์
หัวหน้างานธุรการ


คุณพัทธวรรณ   วงศ์บุรินทร์พาน
หัวหน้างานพัสดุ


พิพัฒนาพงษ์  ใจยา
หัวหน้างานซ่อมบำรุง

 

Copyright © 2020 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect